7 IT-trends waarmee je business in 2024 kan groeien

Logo website stories
Schuberg Philis
Dec 14, 2023 · 9 min lezen
231219 Trends story visuals 02 Afbeelding artikel 1024x633 02

Met de Tweede Kamerverkiezingen nog vers in het geheugen, kijkt Nederland alvast vooruit naar de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni – en over minder dan een jaar zijn er in de Verenigde Staten mogelijk zeer turbulente presidentsverkiezingen. Hoe dan ook wordt 2024 een jaar vol veranderingen.

Door de geopolitieke verschuivingen zal er nieuwe regelgeving komen en kunnen bestaande regels versneld veranderen, met alle technische en economische implicaties van dien voor mensen en sectoren overal ter wereld. Die ontwikkelingen vinden plaats tegen de achtergrond van voortgaande initiatieven om duurzaamheidsdoelen te behalen en bewezen ESG-frameworks te implementeren. Tegelijkertijd zullen de technologische landschappen zich in razend tempo blijven ontwikkelen, net als de manieren waarop mensen met die omgevingen omgaan, ze controleren, en er hun voordeel mee doen.

Bedrijven zullen het effect van deze snelle transformaties zeker voelen, dus hoe kunnen leiders ervoor zorgen dat hun organisaties succesvol blijven? Hoe blijven ze, omringd door grote veranderingen, niet alleen wendbaar maar ook schaalbaar bij het omgaan met de grote uitdagingen van deze tijd?

Als antwoord op deze vragen hebben wij voor 2024 zeven IT-trends gedefinieerd waarvan we weten dat organisaties hiermee te maken krijgen. Het zal niet verrassen dat sommige daarvan overlappen met een aantal IT-uitdagingen voor 2023 die wij al eerder in de spotlight zetten. Zulke overeenkomsten liggen voor de hand als je bedenkt dat digital resilience, het optimaliseren van cloud computing en het leveren van businessresultaat doelstellingen blijken te zijn die langdurig relevant blijven. Andere thema’s zijn in de tussentijd juist urgenter geworden en verdienen daarom extra aandacht, bijvoorbeeld op het gebied van AI, duurzaamheid, het juiste dataklimaat en een cultuur van levenslang leren. Hoe dan ook, alle trends die we voor 2024 aanwijzen kunnen een positief effect hebben op de waardecreatie. Wie ze op een doordachte manier oppakt, kan een serie kansen ontsluiten – van hogere operationele efficiëntie tot fijnmazigere consumer engagement, en van betere compliance-praktijken tot hogere tevredenheid bij medewerkers, waardoor ze langer in dienst blijven. Kortom, met deze trends kunnen bedrijven snel herstellen van disrupties en onderbrekingen, en tegelijk grote stappen voorwaarts maken in de ontwikkeling van hun business.

1) De business ontwikkelen

‘Digital’ is inmiddels een vast onderdeel van elke businessstrategie. De meeste bedrijven zijn dan ook volop bezig met het digitaal transformeren van alle dimensies van hun bedrijfsvoering. Bijna alle bedrijven in het KPMG global tech report 2023 zeiden dat ze “de digitale transformatie in de vorige twee jaren succesvol hadden gebruikt om hun winstgevendheid of resultaten te verbeteren”, terwijl 66% “zeer of extreem effectief waren in het gebruik van technologie om hun businessstrategieën te ondersteunen”. Toch komen veel bedrijven er ook achter dat een echte digitale transformatie om meer vraagt dan alleen technologische infrastructuur en functionaliteiten. Daarom zie je volgens een artikel door CIO bij bedrijven die met de transformatie worstelen dat slechts 25% de zakelijke leiders begrijpt “wat de business echt nodig heeft als ze zeggen: ‘je moet waarde leveren’” – terwijl dat 72% is bij de bedrijven die wél succesvol transformeren. Het eerdergenoemde KMPG-rapport stelde ook vast dat negen op de tien digitale leiders zeggen dat ze “er beter in moeten worden om de directie te laten inzien wat de potentie is van nieuwe technologieën”.

Wat een bedrijf ook doet, voor het behalen van vaste, duurzame waardecreatie moet je echte businessresultaten boeken. Voor ons heeft dit altijd betekend: je richten op de waarde die IT toe kan voegen, in plaats van de kenmerken van de technologie zelf. Vanuit dat inzicht hebben we partnerschappen opgebouwd op basis van onze drie centrale commitments: het werken met klantspecifieke teams, ons unieke bedrijfs-DNA in de praktijk brengen, en de beste oplossingen op maat toepassen. Zulke partnerschappen komen voort uit een cultuur die voortdurend op zoek is naar de businessuitdaging achter de IT-vraag, want dat is volgens ons het pad waarlangs je de business ontwikkelt. In het licht van de indrukwekkende ontwikkeling van frontier technologies, die in 2024 waarschijnlijk nog verder zal versnellen, doen organisaties er goed aan om zich te richten op waardegedreven oplossingen en om, waar nodig, de juiste partners in te roepen om die oplossingen te ontsluiten.

2) Digitale resilience versterken

Security en compliance zijn altijd al belangrijk geweest, maar nu zijn hun relevantie en invloed groter dan ooit. In de woorden van McKinsey: “met het groter wordende digitale landschap moet de IT ook zijn vertrouwenscapaciteiten verbreden” en tegelijk inzien dat dit bredere blikveld vraagt om “de frequente behoefte om vertrouwen te managen en verankeren over een heel ecosysteem aan technologieën”. Er waren volgens een IBM-rapport in 2023 meer datalekken dan ooit, die gemiddeld 4,26 miljoen euro kostten – waarvan 1,24 miljoen euro aan verloren business, inclusief reputatieschade en verlies aan goodwill – en het kostte bedrijven zonder attack surface management gemiddeld maar liefst 337 dagen om het datalek te vinden en te dichtten. Volgens het State of Ransomware 2023 rapport van Sophos is het gemiddelde losgeld dat werd betaald bijna verdubbeld van 724.116 euro in 2022 naar 1.437.048 euro in 2023.

Om hun digitale resilience in 2024 verder op te bouwen moeten bedrijven de verdedigingsmaatregelen opschroeven waarmee ze digitaal vertrouwen kunnen verdienen en versterken. Voor ons zijn de twee belangrijkste pilaren van dat vertrouwen: cybersecurity en compliance met regelgeving. Elke pilaar heeft zijn eigen prioriteiten en aandachtspunten, maar door in elk plan-build-run traject op beide gebieden de behoeften tijdig te voorzien, kunnen organisaties IT uitrollen die zowel security als compliance vanaf de start ingebouwd heeft. Daarbij hoort het hebben van doelgerichte security-oplossingen die recht doen aan wat de business echt nodig heeft, en die de capaciteit om de belangrijkste wettelijke elementen die van toepassing zijn op hun diensten en/of sector goed te lezen, verwerken en implementeren. Wij onderkennen de behoefte om proactief te handelen en geloven dat de beste manier om digitale resilience te versterken is het hebben van goede digitale hygiëne, samen met het toepassen van de relevante maatregelen op het gebied van security en regelgeving. Voor beide is een zorgvuldige aanpak nodig, maar het is altijd de moeite waard voor het voorkomen van incidenten.

3) De evolutie van cloud computing

Inmiddels biedt de cloud ongeëvenaarde wendbaarheid en schaalbaarheid, waarmee organisaties snel kunnen reageren op een wereld, en dus ook een markt, die zeer dynamisch is. Gartner voorspelt dat in 2027 meer dan 50% van de bedrijven (15% meer dan in 2023) de grote cloudplatforms zullen gebruiken om hun business te versnellen, “door de onderliggende SaaS-, PaaS- en IaaS-diensten te combineren tot een geheel nieuwe productmix met capaciteiten die ze zelf kunnen samenstellen”. Maar al eerder dat dan, in 2024 volgens McKinsey, zal bij de meeste bedrijven 80% van het IT-hostingbudget naar de cloud gaan, wat opgeteld “een businesswaarde van één biljoen dollar” vertegenwoordigt. Ondertussen heeft 100% van de organisaties al meer dan de helft van hun workloads en data in de publieke cloud, volgens Flexera’s 2023 State of the Cloud Report. En volgens een rapport uit 2023 van Forrester Consulting zegt 94% van de gebruikers met “zeer ver ontwikkelde cloud operations” dat een multi-cloud oplossing heeft bijgedragen (of in het volgende jaar zal bijdragen) aan het behalen van hun businessdoelen.

De cloud is een onmisbaar onderdeel geworden van moderne IT-ecosystemen, zeiden we al in ons artikel over hoe je de technologie-uitdagingen van 2023 oplost. Om er optimaal hun voordeel mee te doen als instrument om de business op te bouwen, moeten organisaties de cloud ook een volwaardig onderdeel maken van hun strategie voor digitale resilience. Wij geloven dat dit niet begint met een standaard lift and shift aanpak, maar door een migratie te bekijken als een klantspecifiek pad voor waardecreatie. Optimaal profiteren van de evolutie van cloud computing betekent in 2024: kiezen voor cloudoplossingen die in lijn zijn met de missie, visie en strategie van het bedrijf. Het vraagt ook om het gebruik van meerdere clouds die door verschillende providers geleverd worden. Onze ervaring toont steeds meer aan dat bedrijven met een goed uitgevoerde multi-cloud aanpak hun productiviteit en kostenefficiëntie kunnen verhogen en tegelijk hun essentiële workloads op een private of soevereine cloud kunnen blijven bewaken.

4) AI en automatisering

AI speelt al een transformerende rol bij industrieën doordat het de optimalisatie van de business mogelijk maakt via snelle automatisering van de uitrol van processen en infrastructuur. Daarmee kunnen medewerkers steeds terugkerende taken verruilen voor meer creatief werk, kunnen marketeers trends beter voorspellen, en krijgen consumenten een user experience die persoonlijker is dan ooit. Organisaties schatten dat op dit moment 34% van hun business-gerelateerde taken door machines worden uitgevoerd, zegt het World Economic Forum in zijn Future of Jobs Report 2023, maar “het bereik van de automatisering en verrijking zal in de komende jaren nog verder toenemen” naarmate AI volwassener wordt en breder wordt ingezet. Technologieleiders zeggen volgens het rapport Privacy in the new world of AI van KPMG dat AI en machine learning “de belangrijkste technologieën zijn voor het bereiken van de ambities op de korte termijn”. En volgens het Annual CIO Survey Report for 2024 zijn CIO’s van plan om de meeste nieuwe uitgaven te besteden aan AI, waarbij de meeste investeringen gaan naar het gebruik van AI voor business analytics en terugkerende taken, gevolgd door het automatiseren van basale terugkerende taken, het aanwijzen van risico’s en het verbeteren van de security.

Wij geloven dat AI enorme potentie biedt bij het aanpakken van de complexe problemen waarmee onze klanten te maken krijgen. AI is een zeer krachtige en intelligente vorm van automatisering en hoe beter we die beheersen, hoe beter, slimmer en sneller we kunnen werken. Maar elke toepassing moet worden voorafgegaan door een objectieve afweging van de ethische, security- en privacyvragen die AI oproept. Wij houden ons aan de principes van ‘tech for good’, wat ons commitment weerspiegelt om technologie mogelijk te maken waar de wereld beter van wordt. Daaruit volgt ook een opdracht: dat we ons voortdurend afvragen wat de invloed is van onze keuzes (technisch en in het algemeen) op mensen en op de planeet. We zijn ervan overtuigd dat, als we onze huidige waardeproposities combineren met een verkennende en ondernemende blik op AI, onze engineering klanten in staat kan stellen om hun pijnpunten om te zetten in een waardevolle stap vooruit.

5) Het juiste dataklimaat voor business waarde

Het nemen van besluiten op basis van business-intuïtie is veranderd in het nemen van besluiten die datagedreven zijn. Met analytics kunnen organisaties trends aanwijzen, nagaan hoe hun gebruikers en system zich gedragen, risico beoordelen en voorspellen, en hun bedrijfsvoering optimaliseren. McKinsey schat dat er in 2025 50 miljard apparaten verbonden zullen zijn aan het Internet of Things (IoT), met nóg meer data tot gevolg. Maar hoewel 68% van de organisaties die meededen aan het KPMG global tech report 2023 zeiden dat hun werk op het gebied van data en analytics “voorbij de experimentele fase” was, kwalificeerde slechts 17% deze activiteiten als “ingebed” (lees: een geïntegreerd deel van de dagelijkse bedrijfsvoering dat opbrengsten oplevert). Het rapport stelt vast dat de meeste respondenten weliswaar datastrategieën uitvoerden, maar dat ze die praktijken ook nog verder moesten verbeteren, “in het bijzonder voor het integratieprobleem van datasets die niet organisatiebreed samenwerken”. Sterker nog, analisten van Gartner hebben voorspeld dat “tot en met 2025 wel 80% van de organisaties die hun digitale business willen opschalen daarin zullen falen, omdat ze geen moderne aanpak van governance hebben”.

Technologie gebruikt en genereert data, en om daar je voordeel mee te doen moet 2024 in het teken staan van het opzetten van het juiste dataklimaat voor waardecreatie. Het startpunt daarvan is voor ons dat een organisatie haar digitale landschap verrijkt met data governance. Met data governance krijg je vertrouwen in de data en verzeker je gebruikers ervan dat de data schoon, gecontroleerd en geverifieerd is. Door die verzekering wordt besluitvorming op basis van feiten mogelijk en hoeven gebruikers niet alleen te vertrouwen op hun buikgevoel of het institutioneel geheugen. Data-oplossingen die goed beheerd worden en gedemocratiseerd zijn, kunnen probleemloos over de hele onderneming worden opgeschaald. Wij geloven dat een dataklimaat dat opgezet is om de business te laten groeien, kan helpen om het hele ecosysteem waar het deel van uitmaakt vooruit het helpen. En het behaalde succes versnelt vaak als de consumptiediensten zo zijn ingericht dat iedereen in de organisatie de data kan gebruiken op een technisch niveau dat voor hen goed werkt.

6) Sustainability en ESG

Van eigentijdse ondernemingen wordt verwacht dat ze een volwassen ESG-raamwerk (environmental, social, governance) hebben. Een gevolg daarvan is dat ook de IT steeds meer verschuift en vorm krijgt op basis van ESG-principes – en dat is een trend die steeds sterker wordt. Het KPMG global tech report 2023 geeft aan dat in 2022 de respondenten ESG nog onderaan hun lijst van prioriteiten hadden staan voor de digitale transformatie, maar in 2023 zegt meer dan de helft van de deelnemers dat het aanjagen van ESG-prioriteiten in de komende twee jaar een primair innovatiedoel wordt voor hun technologische functies. Sterker nog, het Future of Jobs Report 2023 van het World Economic Forum geeft aan dat, naast technologie en digitalisering, duurzaamheid een van de drijvers is van de snelst groeiende rollen. En PwC’s ESG trends in 2023 geeft aan dat steeds meer werknemers kiezen voor een werkgever die hun eigen waarden ondersteunt, of anders opstappen (‘climate quitting’), en dat daarom organisaties die ESG-risico’s en -kansen voortvarend aanpakken “een grotere kans hebben op het aantrekken en behouden van talent”.

Ook in ons eigen bedrijf hebben we al meerdere initiatieven opgezet die het milieu ondersteunen, zoals het draaien van datacenters die minder energie verbruiken, het recyclen van elektronisch afval, het minimaliseren van voedingsafval en het ondersteunen van onderzoek naar een groenere cloud voor bedrijfstoepassingen. Maar we weten ook dat ESG-initiatieven, willen ze op de lange termijn hun waarde bewijzen, moeten aantonen dat ze een positieve, concrete impact hebben op de samenleving. Het is onze ambitie om een leider te zijn in onze sector bij de best practices op het gebied van duurzaamheid. Daarom vervolgen we onze eigen missie om IT te verduurzamen – denk daarbij aan hoe we data beheren, beslissingen nemen over hardware, architectuur opzetten, beleid opstellen voor de werkplek, en veel meer. Maar we willen ook het ook voor onze klanten mogelijk maken om soortgelijke duurzame praktijken en meetbare uitkomsten in te voeren. We geloven dat ons werk, omdat wij missiekritische IT leveren aan bedrijven die verantwoordelijk zijn voor sommige van de meest vitale sectoren ter wereld, van grote invloed kan zijn op de organisaties om ons heen.

7) Een perpetual learning culture

We leven in een tijd van zeer snelle technologische evolutie en een onzeker geopolitiek klimaat – en daarin zijn ook zakelijke omgevingen extreem dynamisch geworden. Ook op het gebied van werk is de technologie disruptief, wat zijn weerslag heeft op het soort banen dat nodig is, en op hun toekomstperspectief. In de komende vijf jaar zal 23% van de banen en 44% van de vaardigheden hierdoor beïnvloed worden, zegt het Future of Jobs Report 2023 van het World Economic Forum. En volgens Gallup moet 85% van de banen die in 2030 bestaan nog uitgevonden worden. Maar Gallup geeft ook aan dat organisaties die strategisch hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van hun medewerkers 11% meer winstgevend zijn en twee keer zoveel kans hebben om hun mensen te behouden. Sterker nog, zegt Deloitte, high-performing learning organizations hebben een 92% grotere kans om te innoveren, omdat ze kansen om te leren aangrijpen die toekomstgericht zijn en die reageren op (en terugkoppelen met) de behoeften van de business.

Deze veranderlijkheid gaat niet weg en wordt eerder nog sterker in 2024, en om continuïteit voor de business te verzekeren, moeten organisaties een cultuur van levenslang leren onderhouden. We hebben gezien hoe zo’n werkomgeving bedrijven in staat stelt om de kansen van nieuwe technologieën ten volle te benutten en toch ook wendbaar te blijven in een turbulente wereld. Leren is ook goed voor creatief denken en experimenteren, die op hun beurt weer leiden tot innovatie. Medewerkers die goed kunnen leren, zullen ook eerder innoveren, stelt een recent artikel in de Harvard Business Review (HBR) vast, waarbij ze de vraag stellen: “wat is innovatie, als niet het leren om een probleem op een nieuwe manier op te lossen?” Daarom hoort bij de upskilling en reskilling van medewerkers niet alleen een taakgerichte opleiding, maar ook de tijdloze les dat je moet leren leren. Voor ons betekent dat: een cultuur waarin engineers het werk waarvoor ze zijn aangekomen volledig kunnen omarmen én waarin individualiteit, een uniek perspectief en tijd voor jezelf (ook buiten het werk) op waarde geschat worden.